ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, diensten en behandelingen die door Wilma Mesman aangeboden worden via de website www.wilmamesman.nl met de aanvraag of afname van een product of dienst waaronder, maar niet uitsluitend; boeken, gedichten, quotes, beeldwerkingen, voordrachten, lezingen, bijeenkomsten, behandelingen, consulten, sessies, of de aanvraag of afname van een andere dienst of een product gerelateerd aan de producten en diensten van www.wilmamesman.nl gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Daar waar Wilma Mesman, www.wilmamesman.nl, www.wilmamesman.com of ID Unlimited bv wordt omschreven in de leveringsvoorwaarden of privacy voorwaarden, wordt ook bedoeld; Wilma Mesman, www.wilmamesma.nl, www.wilmamesman.com of ID Unlimited bv.

Producten / Diensten / Behandelingen / Consulten / Gedichten bestellen en betalen

Producten en diensten en aanverwante producten kunt u online bestellen waarbij u verzocht wordt direct te betalen via de website. Bij het niet slagen van de betaling wordt u verzocht binnen één week alsnog de betaling te voldoen. Het niet uitvoeren of slagen van de betaling geldt niet als annulering van de bestelling.

Producten en diensten worden geleverd na uw bestelling. Behandelingen volgen alleen op afspraak. Wij behouden ons het recht voor om cliënten zonder nadere toelichting te weigeren.

Bestelling annuleren of retourneren

Een afspraak voor een behandeling, consult of sessie, betreffende een behandeling met het maximum van één uur, kan schriftelijk tot 48 uur van tevoren kosteloos afgezegd worden. Bij annulering binnen dit tijdsbestek bent u de daaraan verbonden kosten verschuldigd.

Bij afspraken voor presentaties, meetings en overige diensten waarmee een tijdsbestek van meer dan 2 uur en maximaal 6 uur gemoeid gaat, geldt een annuleringstermijn van 4 weken. Voor overige afspraken of bestellingen is geen annulering mogelijk, mits anders overeengekomen.

Persoonlijke tekstproducten zoals gedichten aanverwante producten en diensten worden na aanvraag op de website gemaakt. Na het boeken van een aanvraag wordt uw opdracht direct ingepland. Daarom kan na de bestelling uw opdracht helaas niet meer ingetrokken worden.

Boeken en aanverwante producten kunnen alleen geretourneerd worden indien in originele, ongeopende verpakking. De verzendkosten van het versturen en retourneren zijn voor kosten van de klant en worden verrekend bij restitutie.

Uw eigen verantwoordelijkheid

De inhoud van, en adviezen in, teksten, consulten of behandelingen zijn niet van medische aard en slechts ter vermaak, of ondersteuning en aanvulling op reguliere medische gezondheidszorg of andere zorg.

Een deel van de behandelingen zijn ter ondersteuning of aanvulling op regulier medische, psychische of andere gezondheidszorg of andere zorg.

Behandelingen dienen niet ter vervanging van een behandeling door een arts, medisch specialist, psychiater of andere daarvoor opgeleide arts of specialist. Daarom kunnen geen medische en psychische aandoeningen behandeld worden, die doorverwijzing van een arts, specialist of psychiater of andere daarvoor opgeleide arts of specialist behoeven. Mocht u over een verwijzing van deze aard beschikken, is het uw eigen verantwoordelijkheid of u dit opvolgt of niet.

Opmerkingen bij consulten of sessies doelend op (medische) behandeling, medicatie, supplementengebruik of anderszins, dienen niet als leidend voorschrift beschouwd te worden.

Raadpleeg altijd een arts of specialist als u medische of psychische klachten heeft. Deelname aan een behandeling door Wilma Mesman is voor uw eigen risico. Een deel van de voorkomende behandelingen berusten op de gaven van Wilma Mesman als helderziende en energiewerker. Het is uw keuze hoe u voorspellingen, berichten of informatie die doorgegeven wordt met betrekking tot u, uw naasten, overledenen, dieren, omstandigheden, of anderszins, interpreteert.

Client is te alle tijde zelf verantwoordelijk voor hetgeen client doet met de informatie verkregen uit producten of diensten.

Kinderen / Minderjarigen

Wij behouden ons het recht voor om cliënten zonder nadere toelichting te weigeren. Voor minderjarigen is ouderlijke toestemming vereist. Ook na ouderlijke toestemming is het aan te bevelen om de ouders te betrekken in de behandeling van hun kind en is het wenselijk dat minimaal een van de ouders eveneens behandeling ontvangt gedurende de behandeling van het kind.

Onze verantwoordelijkheid

De inspanningsverplichting van Wilma Mesman en haar diensten naar u bestaat uit het gebruik van haar gaven. Het is daarbij Wilma’s verantwoordelijkheid om u op een integere en zinvolle manier een behandeling te geven, waarbij gebruik gemaakt wordt van gaven en opgebouwde kunde op dit gebied. In onderling overleg bepalen we de te gebruiken behandelwijzen en de duur van de behandeling. Afhankelijk van het gekozen product ontvangt u een terugkoppeling van de bevindingen die zich tijdens de behandeling hebben gemanifesteerd. Alle informatie die u mij vooraf verstrekt en welke voortvloeit uit de behandeling of behandelingen, blijft vertrouwelijk.

Indien Wilma de indruk heeft dat zij u niet (verder) kan helpen, zal zij u adviseren een andere behandelaar op te zoeken. Zie hiervoor ook het kopje ‘uw eigen verantwoordelijkheid’.

Bedenktijd en herroepingsrecht

Alle aangeboden behandelingen en diensten zijn uitgesloten van een bedenktijd en het herroepingsrecht.

Voor fysieke producten zoals boeken, geldt een termijn van 14 dagen, mits dit geen e-book, digitaal product, actieproduct of aanbieding betreft. Bij uitzonderingen op deze regel geldt geen herroepingsrecht.

Prijs

De prijzen van de af te nemen producten en diensten, staan overzichtelijk en duidelijk aangegeven op de website. Indien er afgeweken wordt van deze omschrijvingen, wordt het te leveren product of de dienst zo goed mogelijk omschreven per e-mail en afname hiervoor overeengekomen.

U betaalt altijd voorafgaande de verkrijging van een product of dienst. Gedurende de in het aanbod vermelde aantal behandelingen of sessies wordt de prijs van het op de website aangeboden product of dienst niet verhoogd. Het gebruik van de prijs van een kennismakingsaanbod is eenmalig per gebruiker van de website dan wel per client. Bij voortzetting van behandeling gelden de reguliere prijzen, welke eveneens vermeld staan op mijn website, mits schriftelijk anders overeengekomen.

Betaling en incassokosten

Alle betalingen voor producten en diensten vanaf de website of via Wilma Mesman, vinden vooraf plaats en worden hetzij ter plekke hetzij via de website afgerekend. Na het maken van een afspraak bent u niet meer gerechtigd om de betaling te storneren of ongedaan te maken. Mocht uw betaling ongedaan of ongeldig blijken, dan bent u in gebreke c.q in verzuim in de (tijdige) nakoming van uw verplichtingen. In dat geval komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor uw rekening inclusief de eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten, u bent dan eveneens de wettelijke rente verschuldigd.

Zie ook het kopje ‘bestelling annuleren of retourneren’.

Levering van uw behandeling

U wordt verzocht op het overeengekomen behandelmoment aanwezig en bereikbaar te zijn om uw behandeling te ontvangen. Indien u hier niet aan meewerkt en de behandeling niet aan u kan worden gegeven, geldt dit als genoten behandeling en blijft u verplicht om voor de behandeling te betalen. Indien u vooraf betaald heeft kan uw betaling niet gerestitueerd worden.

Garantie

De diensten welke aangeboden worden, worden op een integere en zinvolle manier uitgevoerd en dienen ter ondersteuning en aanvulling op reguliere medische, psychische, of andere specialistische gezondheidszorg of andere zorg, maar niet ter vervanging van andere behandelingen. Deelname aan een consult, behandeling of sessie uitgevoerd door Wilma Mesman is voor eigen risico. Er is sprake van een inspanningsverplichting waarbij gebruik Wilma gebruik maakt van haar gaven en er kan geen aanspraak gemaakt worden op enige garantie.

Retourneren

Op de website van www.wilmamesman.nl aangeboden fysieke producten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend boeken, kunnen alleen – binnen 14 dagen na bestelling – geretourneerd worden wanneer de fysieke producten ongebruikt/ onbeschadigd zijn en zich nog in de originele ongeopende verpakking bevinden. De retour of verzendkosten worden helaas niet vergoed bij geretourneerde fysieke producten die aan voorstaande voorwaarden voor retourneren voldoen.

Voor andere producten zoals e-books, digitale producten, actieproducten of aanbiedingen is retournering niet mogelijk. Uw kan uw aankoop van een e-book uitsluitend ongedaan maken indien uit onze bestanden blijkt dat u het niet gedownload heeft.

Privacy

Op alle producten en diensten is het privacy beleid van toepassing. Dit kunt u vinden op www.wilmamesman.nl en www.wilmamesman.com.

Intellectuele eigendomsrechten en publicatie

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en publicaties zoals ook, maar niet uitsluitend, uitingen op social media, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend logo’s, programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Wilma Mesman, of de hieraan gelieerde bedrijven en/of bij diegene waarvan een licentie verkregen is, waaronder maar niet uitsluitend, stockbanks voor beelden. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Het is verboden om zonder toestemming van Wilma Mesman, delen of ervaringen voortkomend uit publicaties, producten of diensten, te publiceren of te vermenigvuldigen.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de activiteiten van www.wilmamesman.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt niet uitgesloten indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij een buitenlandse woonplaats heeft.

De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van www.wilmamesman.nl / ID Unlimited bv is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft www.wilmamesman.nl / ID Unlimited bv het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst dan pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil minnelijk en in onderling overleg te beslechten.

Aansprakelijkheid

Indien www.wilmamesman.nl / ID Unlimited bv aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Wilma Mesman h.o. www.wilmamesman.nl / ID Unlimited bv is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

Voor alle handelingen van cliënt voortkomend uit de interpretatie van, omschrijvingen of duidingen in teksten, producten of diensten van Wilma Mesman h.o. www.wilmamesman.nl / ID Unlimited bv kan Wilma Mesman / ID Unlimited bv nimmer aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook van de cliënt.

Indien er geen geldelijke transactie voor een product of dienst heeft plaatsgevonden kan Wilma Mesman / ID Unlimited bv niet aansprakelijk gesteld worden.

Indien Wilma Mesman h.o. www.wilmamesman.nl / ID Unlimited bv na uitsluiting van bovenstaande regels toch aansprakelijk mocht blijken voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid hiervan beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van het product of de dienstverleningsorder, althans tot dat gedeelte van de dienstverleningsorder waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Wilma Mesman h.o. www.wilmamesman.nl / ID Unlimited bv is te allen tijde beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. Waarbij er uitsluitend van aansprakelijkheid kan zijn voor directe schade en nimmer aansprakelijkheid voor indirecte schade (zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, of schade door bedrijfsstagnatie, etc.).

Vrijwaring

De cliënt vrijwaart Wilma Mesman / ID Unlimited bv voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. Cliënt neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de afname van een product of dienst en houdt deze voor zichzelf.

Wijzigingen

Wilma Mesman zich het recht voor om ten alle tijden wijzigingen aan te brengen in de algemene leveringsvoorwaarden en het privacy statement gepubliceerd via www.wilmamesman.nl. Controleer daarom regelmatig de leveringsvoorwaarden en het privacy beleid deze website.

Wilma Mesman h.o. www.wilmamesman.nl / ID Unlimited bv, postbus 244, postcode 2160AE, te Lisse